නිෂ්පාදකයා : පණුවා අඩු කරන්නා . .
එවර්-පවර් කර්මාන්ත සමාගම, සීමාසහිත. නිෂ්පාදන සදාකාලික බලය Ever-Power අමතන්න චීනය සදාකාලික බලය ප්‍රවෘත්ති සදාකාලිකයි