වායු අත්හිටුවීම, යාන්ත්‍රික අත්හිටුවීම, ට්‍රේලර් ඇක්සල් ඇග්‍රල් ඇක්සල්, පහළ පැටවුම් ඇක්සල්, ස්ටබ් ඇක්සල් - ඇලියන් - සදාකාලික බලය
නිෂ්පාදකයා: LED ආලෝකකරණය, LED ආලෝකකරණය, ගෘහ විදුලි පහන්, LED ආලෝක ප්‍රභවය, LED වීදි ලාම්පු, සූර්ය LED ​​වීදි ලාම්පු, ගෘහස්ථ LED, ප්‍රතිදීප්ත ලාම්පුව, විදුලි බුබුල
එවර්-පවර් කර්මාන්ත සමාගම, සීමාසහිත.නිෂ්පාදන සදාකාලික බලයEver-Power අමතන්නචීනය සදාකාලික බලය
දුරකථන: 0086-571-88220971 / 3 ෆැක්ස්: 0086-571-56287761 / 88220972 විද්‍යුත් තැපෑල: [email protected]
ප්‍රකාශන හිමිකම 2008 සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.