එස්ඩී ශ්‍රේණියේ තුන්වන අදියර හයිබ්‍රිඩ් පියවර ඩ්‍රයිව්