බෙවල් ගියර් ක්‍රියාකරු

BA ශ්‍රේණි බෙවල් ගියර් ක්‍රියාකරු
විශාල ව්‍යවර්ථ බෙල් ගියර් ඇකියුමේටර්
ගේට්ටුව සහ විසන්ධි කිරීමේ කපාට සඳහා ගියර් ඇකියුමේටර්
ද්විත්ව විශාල ව්‍යවර්ථ බෙල් ගියර් ඇකියුමේටර්
ගේට්ටුව සහ විසන්ධි කිරීමේ-කපාට සඳහා ද්විත්ව ගියර් ඇකියුමේටර්

බෙවල් ගියර් ඇකියුමේටරය

කොටස් ලැයිස්තුව සහ ද්‍රව්‍ය
නැත ද්රව්ය
1 ASTM A193 B7
2 ASTM A216WCB
3 NBR
4 ASTM A193 B7
5 ASTM A216 WCB
6 ඇස්බැස්ටෝස් නොවන
7 ASTM A295
8 ASTM A148
9 ASTM A576-1045
10 ASTM A295
11 ASTM A216 WCB
12 ASTM A307-B-Zn
13 ගැල්වනයිස් කරන ලද නළය
14 ASTM A307-B-Zn
15 ඇස්බැස්ටෝස් නොවන
16 ASTM A295
17 ASTM A53
18 ASTM A322
19 ASTM A53
20 සීඑම් 65
21 ASTM A36
22 ASTM A216 WCB
23 ASTM A193 B7
24 ASTM A53
25 ASTM A36
26 ASTM A193 B7
    ව්‍යුහාත්මක ලක්ෂණ:

1 structure සරල ව්‍යුහය, සංවේදී චලනය

2 low අඩු ශබ්දයකින් වැඩ කිරීම

3 output විශාල නිමැවුම් ව්‍යවර්ථයක්

、 ලස්සන හා විශ්වාසදායක පෙනුම

ආපසු