සීමාසහිත එවර් පවර් ඉන්ඩස්ට්‍රි සමාගම.  
දුරකථන: 0086-571-88220652 ෆැක්ස්: 0086-571-88220651 විද්‍යුත් තැපෑල:[විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]
    සීමාසහිත එවර් පවර් ඉන්ඩස්ට්‍රි සමාගම. දුරකථන: 0086-571-88220652 ෆැක්ස්: 0086-571-88220651 විද්‍යුත් තැපෑල:[විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත] එඩිසන්