පණුවා ගියර් ක්‍රියාකරු

පණුවා ගියර් ක්‍රියාකරු
ද්විත්ව වේදිකා පණුවා

ආපසු