ගියර් රාක්ක, ස්පර් ගියර් රාක්ක, විවෘත ගේට්ටු රාක්ක, ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ ගියර් රාක්ක, යන්ත්‍රෝපකරණ සඳහා රාක්ක

ගියර් රාක්ක - එවර් පවර්

දුරකථන: 0086-571-88220652,88220653 ෆැක්ස්: 0086-571-88220651 විද්‍යුත් තැපෑල: [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත] 

මෙහි ක්ලික් කරන්න: ගේට් ආරම්භක රාක්ක සහ වෙනත් අය