සීමාසහිත එවර් පවර් ඉන්ඩස්ට්‍රි සමාගම.
Tel: 0086-571-88220971/3       Fax: 0086-571-88220972    
විද්යුත් තැපෑල: [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]  or  [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]

අපි සෑම වර්ගයකම නිෂ්පාදනය කරනවා

Gකන් සදහා තෙල් පොම්ප

ගියර්_තෙල්_පොම්ප
 ගියර්_තෙල්_පොම්ප
 
ගියර්_තෙල්_පොම්ප
ගියර්_තෙල්_පොම්ප
 
 
ගියර්_තෙල්_පොම්ප
 ගියර්_තෙල්_පොම්ප
 
ගියර්_තෙල්_පොම්ප
 ගියර්_තෙල්_පොම්ප
 
ගියර්_තෙල්_පොම්ප
ගියර්_තෙල්_පොම්ප
 

Tel: 0086-571-88220971/3       Fax: 0086-571-88220972    
විද්යුත් තැපෑල: [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]  or  [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]