සීමාසහිත එවර් පවර් ඉන්ඩස්ට්‍රි සමාගම.

Tel: 0086-571-88220971/3       Fax: 0086-571-88220972    
විද්යුත් තැපෑල: [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]  or  [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]

සදාකාලික බලයෙන් සියලු වර්ගවල හෙලික්සීය මුදු ආම්පන්න නිපදවයි

ඉහළ යෙදුම් සඳහා: සෝපාන, කාර් ස්වයංක්‍රීය වේගය වෙනස් කරන ගියර් පෙට්ටි

 

හෙලික්සීය මුදු ගියර්

 

තවද අපි අදාළ හෙලිකර් ගියර්, ග්‍රහලෝක වාහක, පතුවළ යනාදිය නිෂ්පාදනය කරමු

Tel: 0086-571-88220971/3       Fax: 0086-571-88220972    
විද්යුත් තැපෑල: [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]  or  [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]