සීමාසහිත එවර් පවර් ඉන්ඩස්ට්‍රි සමාගම.
දුරකථන: 0086-571-88220652 / 53 ෆැක්ස්: 0086-571-88220651 විද්‍යුත් තැපෑල: [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත] 

ග්‍රහලෝක වාහකය

අපි ග්‍රහලෝක ගියර් බොක්ස් පද්ධතිය සඳහා වන සංරචක ද නිෂ්පාදනය කරමු

කරුණාකර අපට චිත්‍ර සටහන් විමසීමට එවන්න!

 

ග්‍රහලෝක වාහක මුද්ද ආම්පන්න සම්බන්ධ වේ ස්ප්ලර් ගියර් වර්ම් ගියර් වර්ම් ගියර් පතුවළ
බෙවල් ගියර් ස්ප්රියල් බෙල් ගියර් ග්‍රහලෝක ගියර් රාක්ක