සීමාසහිත එවර් පවර් ඉන්ඩස්ට්‍රි සමාගම.
දුරකථන: 0086-571-88220652 / 53 ෆැක්ස්: 0086-571-88220651 විද්‍යුත් තැපෑල: [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත] 

බෙවල් ගියර්ස් සහ සර්පිලාකාර බෙවල් ගියර්

 

රේඛාව ඔස්සේ අපගේ කර්මාන්තශාලාව බැලීමට මෙතැනට යන්න

පිටු පෙළගැස්ම

දුරකථන: 0086-571-88220971 / 3 ෆැක්ස්: 0086-571-88220972     

අපගේ කාර්යාලයට පිවිසෙන්න ප්‍රධාන නිෂ්පාදන උපකරණ ලැයිස්තුව

විද්යුත් තැපෑල: [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]  or  [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]

ප්‍රකාශන හිමිකම 2003 HZPT සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.