සීමාසහිත එවර් පවර් ඉන්ඩස්ට්‍රි සමාගම.
දුරකථන: 0086-571-88220652 / 53 ෆැක්ස්: 0086-571-88220651 විද්‍යුත් තැපෑල: [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත] 

ට්‍රැක්ටර්ස් සහ ඔටෝ සඳහා ගියර්බොක්ස්

රේඛාව ඔස්සේ අපගේ කර්මාන්තශාලාව බැලීමට මෙතැනට යන්න

අපගේ ප්‍රධාන උපකරණ ලැයිස්තුව පරීක්ෂා කරන්න

පිටු පෙළගැස්ම

දුරකථන: 0086-571-88220971 / 3 ෆැක්ස්: 0086-571-88220972     

විද්යුත් තැපෑල: [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]  or  [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]