සීමාසහිත එවර් පවර් ඉන්ඩස්ට්‍රි සමාගම.
Tel:0086-571-88220652/53 Fax:0086-571-88220651 E-mail:[විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]

සුළං උත්පාදක යන්ත්රය සඳහා සම්ප්රේෂණ පද්ධතිය
ග්‍රහ ගියර් පෙට්ටි (ස්ලයිව් ඩ්‍රයිව්)    තාර සහ යා ඩ්‍රයිව්සුළං උත්පාදක යන්ත්රය සඳහා සම්ප්රේෂණ පද්ධතිය


රේඛීය ක්‍රියාකරු ඉස්කුරුප්පු ජැක් වර්ම් ස්ලයිව් ඩ්‍රයිව් ප්ලැනටරි ගියර් පෙට්ටි (ස්ලයිව් ඩ්‍රයිව්)