සීමාසහිත එවර් පවර් ඉන්ඩස්ට්‍රි සමාගම.

දුරකථන: 0086-571-88220971 / 973 ෆැක්ස්: 0086-571-88220651 විද්‍යුත් තැපෑල:[විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]


Bushes.pdf Chains.pdf
Coupling.pdf යුරෝ-ස්ප්‍රොක්ට්.පී.ඩී.එෆ්
යුරෝ-ටයිමින්-පුල්ලි.පී.ඩී.එෆ් ගියර් පෙට්ටිය-කෘෂිකාර්මික පී.ඩී.එෆ්
Gears.pdf Motorbases.pdf
Others.pdf Reducers.pdf
පතුවළ- collars.pdf Sprockt1.pdf
සුපර්-පවර්-ලොක්ස්.පී.ඩී.එෆ් V-Pulleys .pdf
වෙල්ඩ්-ඔන්-හබ්ස්.පී.ඩී.එෆ් Y2motor.pdf
Y3motor.pdf YCYLmotor.pdf
Ydmotor.pdf Ymotor.pdf
Ysmotor.pdf F-helical-geared-motors.pdf
K-helical-geared-motors.pdf R-helical-geared-motors.pdf
S-helical-geared-motors.pdf Vacuum.pdf
වැකුම්-පොම්ප.පී.ඩී.එෆ් ස්ප්රොකට් ගියර්ස් A000-035.pdf
ගියර් පෙට්ටිය ER.pdf ස්ප්රොකට් ගියර්ස් A036-051.pdf
ගියර් පෙට්ටිය EK.pdf ස්ප්රොකට් ගියර්ස් B001-017.pdf
ගියර් පෙට්ටිය EF.pdf ස්ප්රොකට් ගියර්ස් B018-044.pdf
ගියර් පෙට්ටිය ES.pdf ස්ප්රොකට් ගියර්ස් B045-054.pdf
ගියර් පෙට්ටිය ET.pdf ස්ප්රොකට් ගියර්ස් B055-065.pdf
ගියර් පෙට්ටිය ETH-ETB.pdf ස්ප්රොකට් ගියර්ස් B066-084.pdf
ග්‍රහ ගියර් පෙට්ටි EGW.pdf ස්ප්රොකට් ගියර්ස් B085-102.pdf
ගියර් පොම්ප. Pdf ස්ප්රොකට් ගියර්ස් C001-042.pdf
Slewing Ring.pdf ස්ප්රොකට් ගියර්ස් C043-053.pdf
kg.pdf ස්ප්රොකට් ගියර්ස් D001-006.pdf
hg.pdf Pto Shaft.pdf
මූලයන් Blower.pdf [a] Hz-chains.pdf
මූලයන් Blower.pdf [b] සමමුහුර්ත- motor.pdf
   
ප්‍රකාශන හිමිකම 2008 සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.
ඇමිණුම්: පඳුරු දාම සම්බන්ධ කිරීම ස්ප්‍රොක්ට් ස්පන්දන කෘෂිකාර්මික ගියර් සඳහා ගියර් පෙට්ටිය අඩුකිරීමේ පතුවළ කරපටි සුපිරි බල අගුල් වෙල්ඩ්-ඔන්-හබ්ස් මෝටර් රික්ත පොම්ප ගියර් පෙට්ටිය හයිඩ්‍රොලික් සිලින්ඩර කපාට පොම්ප