සීමාසහිත එවර් පවර් ඉන්ඩස්ට්‍රි සමාගම.
දුරකථන: 0086-571-88220652 / 53 ෆැක්ස්: 0086-571-88220651 විද්‍යුත් තැපෑල: [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත] 

Worm අඩු කරන්නන්

 එන්එම්ආර්වී පණුවා අඩු කරන්නන්   WJ SERIES WORM REDUCER   හරිතාගාර සඳහා පණුවන් මෝටර  වාත්තු යකඩ පණුවා අඩු කරන්නන්    ඩීසී කුඩා ප්‍රමාණයේ මෝටර   

රේඛාව ඔස්සේ අපගේ කර්මාන්තශාලාව බැලීමට මෙතැනට යන්න

අපගේ ප්‍රධාන උපකරණ ලැයිස්තුව පරීක්ෂා කරන්න

පිටු පෙළගැස්ම

දුරකථන: 0086-571-88220971 / 3 ෆැක්ස්: 0086-571-88220972     

විද්යුත් තැපෑල: [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]  or  [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]