නිෂ්පාදකයා : පණුවා අඩු කරන්නා . .
Ever-Power industry co., Ltd. නිෂ්පාදන සදාකාලික බලය Ever-Power අමතන්න චීනය සදාකාලික බලය ප්‍රවෘත්ති සදාකාලිකයි